MB872MP-B
MB872MP-B
12 層式 M.2 SATA SSD
* SATA 6Gbps
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 3 x OCuLink (SFF-8612)
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 風扇速度控制
   
MB873MP-B V2
MB873MP-B V2
8 x M.2 NVMe SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 8 x OCuLink(SFF-8612)
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 支援 Tri-mode HBA/RAID 卡
   
MB873MP-B
MB873MP-B
8 x M.2 NVMe SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 8 x OCuLink(SFF-8612)
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 雙 40mm 散熱風扇
   
MB998SP-B
MB998SP-B
8 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-7mm 硬碟
* 硬碟 ID 標誌
* 雙 40mm 散熱風扇
   
   
MB998IP-B
MB998IP-B
8 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-7mm 硬碟
* 硬碟 ID 標誌
* 雙 40mm 散熱風扇
* 風扇速度控制
   
MB998SK-B
MB998SK-B
8 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-7mm 硬碟
* 硬碟 ID 標誌
* 安全鑰匙鎖
* 雙 40mm 散熱風扇
   
MB118VP-B
MB118VP-B
6 x 2.5" U.2/U.3 SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* 3 x SlimSAS (SFF-8654 8i)
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 支援 Tri-mode HBA/RAID 卡
   
MB996SP-6SB
MB996SP-6SB
6 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* 硬碟 ID 標誌
* 2 x 4pin Molex 電源接口
* 風扇速度控制
   
MB996SK-6SB
MB996SK-6SB
6 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* 2 x 4pin Molex 電源接口
* 風扇速度控制
   
MB608SP-B
MB608SP-B
6 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 風扇速度控制
   
   
MB720MK-B V3
MB720MK-B V3
4 x M.2 NVMe SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 安全鑰匙鎖
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 支援 Tri-mode HBA/RAID 卡
   
MB720MK-B V2
MB720MK-B V2
4 x M.2 NVMe SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 安全鑰匙鎖
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 風扇速度控制
   
MB720M2K-B
MB720M2K-B
4 x M.2 NVMe SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 安全鑰匙鎖
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 風扇速度控制
   
MB699VP-B V3
MB699VP-B V3
4 x 2.5" U.2/U.3 SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 雙 40mm 散熱風扇
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 支援 Tri-mode HBA/RAID 卡
   
MB699VP-B V2
MB699VP-B V2
4 x 2.5" U.2/U.3 SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 雙 40mm 散熱風扇
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 風扇速度控制
   
MB699VP-B
MB699VP-B
4 x 2.5" U.2/U.3 SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 雙 40mm 散熱風扇
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 風扇速度控制
   
MB994SK-1B
MB994SK-1B
4 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* 2 x 4pin Molex 電源接口
* 雙 40mm 散熱風扇
   
MB994SP-4SB-1
MB994SP-4SB-1
4 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 2 x 4pin Molex 電源接口
* 風扇開關
* 雙 40mm 散熱風扇
   
MB994SP-4S
MB994SP-4S
4 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 2 x 4pin Molex 電源接口
* 雙 40mm 散熱風扇
   
   
MB607SP-B
MB607SP-B
4 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 1 x 15pin SATA 電源接口
* 風扇速度控制
   
   
MB105VP-B
MB105VP-B
2 x 2.5" U.2/U.3 SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 1 x 40mm 散熱風扇
* 1 x 15pin SATA 電源接口
* 風扇速度控制
   
MB606SPO-B
MB606SPO-B
6 x 2.5" SSD/HDD
1 x Ultra Slim ODD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-7mm 硬碟
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 風扇速度控制
   
MB604SPO-B
MB604SPO-B
4 x 2.5" SSD/HDD
1 x Ultra Slim/Slim ODD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 風扇速度控制
   
MB602SPO-B
MB602SPO-B
2 x 2.5" SSD/HDD
1 x Ultra Slim/Slim ODD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 2 x 15pin SATA 電源接口
* 風扇速度控制
   
MB994IPO-3SB
MB994IPO-3SB
2 x 2.5" SSD/HDD
1 x Slim ODD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 2 x 4pin Molex 電源接口
* 風扇開關
* 雙通道 SAS
MB994IKO-3SB
MB994IKO-3SB
2 x 2.5" SSD/HDD
1 x Slim ODD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* 風扇開關
* 雙通道 SAS
MB902SPR-B R1
MB902SPR-B R1
2 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 1 x SATA 15pin 電源接口
* 內建硬體 RAID 1/JBOD
* RAID 狀態 LED 指示燈
   
MB902SPR-B
MB902SPR-B
2 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 1 x SATA 15pin 電源接口
* 內建硬體 RAID 1
* RAID 狀態 LED 指示燈
   
MB516SP-B
MB516SP-B
16 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-7mm 硬碟
* 硬碟 ID 標誌
* 大型 80mm 散熱風扇
* 風扇速度控制
   
MB508SP-B
MB508SP-B
8 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 硬碟 ID 標誌
* 大型 80mm 散熱風扇
* 風扇速度控制
   
MB924IP-B
MB924IP-B
24 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-7mm 硬碟
* 硬碟 ID 標誌
* 大型 80mm 散熱風扇
* 風扇速度控制
   
MB993SK-B
MB993SK-B
3 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-7mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* 硬碟 ID 標誌
* 1 x Floppy 4pin 電源接口
   
MB834MK-B V2
MB834MK-B V2
2 x M.2 NVMe SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 安全鑰匙鎖
* 1 x 15pin SATA 電源接口
* 支援 Tri-mode HBA/RAID 卡
   
MB834M2K-B
MB834M2K-B
2 x M.2 NVMe SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 安全鑰匙鎖
* 1 x 15pin SATA 電源接口
   
   
MB092VK-B
MB092VK-B
2 x 2.5" U.2/U.3 SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* 1 x 15pin SATA 電源接口
* 風扇速度控制
* 支援 Tri-mode HBA/RAID 卡
   
MB992SK-B
MB992SK-B
2 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* 1 x Floppy 4pin 電源接口
   
   
MB833MK-B V2
MB833MK-B V2
1 x M.2 NVMe SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 安全鑰匙鎖
* 1 x 15pin SATA 電源接口
* 支援 Tri-mode HBA/RAID 卡
   
MB833M2K-B
MB833M2K-B
1 x M.2 NVMe SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 安全鑰匙鎖
* 1 x 15pin SATA 電源接口
   
   
MB601M2K-1B
MB601VK-B
1 x M.2 NVMe SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 安全鑰匙鎖
* 1 x 15pin SATA 電源接口
   
   
MB601VK-B
MB601VK-B
1 x 2.5" U.2/U.3 SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* 防塵蓋
   
   
MB601VK-1B
MB601VK-1B
1 x 2.5" U.2/U.3 SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* 防塵蓋
   
   
MB991SK-B
MB991SK-B
1 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* 1 x SATA 15pin 電源接口
* 防塵蓋
   
MB991IK-B
MB991IK-B
1 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* 1 x SATA 15pin 電源接口
* 雙通道 SAS
   
MB492SKL-B
MB492SKL-B
2 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* 拇指螺絲鎖
* 1 x SATA 15pin 電源接口
   
MB491SKL-B
MB491SKL-B
1 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 5-15mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* 拇指螺絲鎖
* 1 x SATA 15pin 電源接口
   
MB992SKR-B
MB992SKR-B
2 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* 1 x SATA 15pin 電源接口
* 硬體 RAID 0/1/BIG/JBOD
   
MB991U3-1SB
MB991U3-1SB
1 x 2.5" SSD/HDD
* 適用 SATA HDD/SSD
* 適用 5-15mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* USB 3.2 Gen1 w/ UASP
* 適用大部分的 ToughArmor 抽取盤
   
MB852M2PO-B
MB852M2PO-B
2 x M.2 NVMe SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 1 x 15pin SATA 電源接口
* 2 x OCuLink(SFF-8612)
   
   
MB411SPO-B
MB411SPO-B
1 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 12.7mm Slim ODD / FDD Bay
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* 1 x Floppy 4pin 電源接口
   
   
MB411SKO-B
MB411SKO-B
1 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps/SAS 12Gbps
* 適用 12.7mm Slim ODD / FDD Bay
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* 安全鑰匙鎖
* 1 x Floppy 4pin 電源接口
   
MB411SPO-2B
MB411SPO-B
1 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps
* 適用 9.5mm Ultra Slim Bay
* 適用 5-7mm 硬碟
* Slimline SATA 電源接口
   
   
MB411SPO-1B
MB411SPO-1B
1 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps
* 適用 12.7mm Slim ODD Bay
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* Slimline SATA 電源接口
   
   
MB842MP-B
MB842MP-B
2 x M.2 NVMe SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 PCIe 3.0/4.0 Expansion Slot
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 支援 PCIe 4.0 x 8 或以上
* 硬碟抽取盤設計
   
MB840M2P-B
MB840M2P-B
1 x M.2 NVMe SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 PCIe 3.0/4.0 Expansion Slot
* 適用 2230-22110 M.2 SSD
* 支援 PCIe 4.0 x 4 或以上
* 硬碟抽取盤設計
   
MB111VP-B
MB111VP-B
1 x 2.5" U.2/U.3 SSD
* NVMe 64Gbps
* 適用 PCIe 3.0/4.0 Expansion Slot
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* 支援 PCIe 4.0 x 4 或以上
* 硬碟抽取盤設計
   
MB839SP-B
MB839SP-B
1 x 2.5" SSD/HDD
* SATA 6Gbps
* 適用 5-9.5mm 硬碟
* 支援 PCIe 2.0 x 1 或以上
* 硬碟抽取盤設計